Luật Quốc phòng 04/07/2019

Quy định nguyên tắc, chín